Een EG-verklaring van Overeenstemming (EGvO) is een conformiteitsverklaring, in de volksmond ook wel CE- certificaat genoemd. De fabrikant moet dit ondertekenen en verklaart daarmee dat de machine, het samenstel van machines of de installatie voldoet aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

Bij levering van machines/liften/elektrische apparaten/persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de Europese Unie en daarnaast Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland is het simpelweg verplicht een EG-verklaring van Overeenstemming alsmede een CE-markering te overhandigen.

Onderdelen verplichte vermelding:  

  • Firmanaam, volledig straatadres fabrikant
  • Beschrijving en identificatie machine (model/type/serienummer)
  • Vermelding machine in overeenstemming met bepalingen Machinerichtlijn 2006/42/EG en overig van toepassing zijnde Richtlijnen
  • Opsomming van geharmoniseerde EN-normen (indien toegepast)
  • Verantwoordelijke voor samenstellen van het Technisch Dossier
  • Plaats, datum en handtekening van gevolmachtigde